Prodigy – Omen

2 – 8.5 – 9 – 8.5 – 9 – 8.5
4 – 3.5 – 4 – 3.5 – 4 – 6.5
2 – 8.5 – 9 – 8.5 – 9 – 8.5
4 – 8.5 – 9, – 8.5, – 9

2 – 8.5 – 9 – 8.5 – 9 – 8.5
4 – 3.5 – 4 – 3.5 – 4 – 6.5
2 – 8.5 – 9 – 8.5 – 9 – 8.5
4 – 3.5

2 8.5 – 9 – 8.5 – 9 – 8.5
4 3.5 – 4 – 3.5 – 4 – 6.5
2 8.5 – 9 – 8.5 – 9 – 8.5
4 3.5 – 4 – 3.5 – 4 – 6.5

2 – 8.5 – 9 – 8.5 – 9 – 8.5
4 – 3.5 – 4 – 3.5 – 4 – 6.5
2 – 8.5 – 9 – 8.5 – 9 – 8.5
4 – 8.5 – 9, – 8.5, – 9

2 – 8.5 – 9 – 8.5 – 9 – 8.5
4 – 3.5 – 4 – 3.5 – 4 – 6.5
2 – 8.5 – 9 – 8.5 – 9